Amsterdam / Sarphatistraat

TE KOOP CENTRUM VAN AMSTERDAM

In de eerste fietsstraat van Nederland met rood asdalt in de statige, historische Sarphatistraat een dubbel benedenhuis,bestaande uit 1 etage op de begane grond en een volledig bewoonbaar sous terrain op stahoogte.Het appartement is gelegen op eigen grond in een gemeentelijk monument en ontworpen door de architect Gotschalk.

Aan de voorgevel zijn alle bestaande metselverbanden te vinden,die er toen bestonden.Om meester metselaar te worden moest men zich bewijzen bij de bouw van dit monumenten complex.

Bijzonder is ook het vrije uitzicht op een deel van Artis, groot grasveld aan de overkant om op te relaxen,bomen en bloeiende planten en de Plantage Muidergracht, waar bij mooi weer vele plezierboten voorbij varen.Aan de waterkant een keur van vogels,die veelal uit Artis komen, o.a halsband parkieten,ganzen, meerkoeten,reigers en zwanen.

Wanneer de zeeleeuwen worden gevoerd of de apen ruzie maken , is dat duidelijk te horen.

’s avonds een oase van rust.Maximum snelheid in de straat 30 km. per uur met drempels en zonder stoplichten.  Snelheidsduivels en vrachtwagens mijden daarom de straat en rijden om.

In de straat zijn 2 supermarkten aanwezig en diverse gerenomeerde hotels ,waaronder het wereldberoemde Amstel Hotel,ontworpen door dr.Sarphati (arts en architect).

Openbaar vervoer voor de deur en om de hoek. Op 5 min. loopafstand de metro.

Voorts op 2 min. loopafstand het welbekende Oosterpark waar vele evenementen georganiseerd worden.Het beroemde Tropen museum,onze beroemde Muiderpoort uit de Napleon tijd,Artis, Aquarium,TVstudio’s, Planetarium,Hortus Botanicus,Wertheim Park, vele restaurantjes en cafeetjes en elke dag de “dappermarkt” op loopafstand.Kortom de Plantage Buurt is “the place to be”

Het appartement is 124 m2 .

INDELING:

Begane grond: entree met marmeren trap,woonkamer van ca. 24 m2 met open haard en originele Amerikaanse Franklin haard, dubbele beglazing,ramen met gebrandschilderd glas in lood, jugend style plafond met ornamenten, slaapkamer ca. 16 m2 met openslaande deuren met uitzicht op de stadstuin, witte badkamer met whirpool bad en marmeren wastafelmeubel, een aparte sportdouche cabine met radio en verlichting en in de gang een aparte douche- toiletruimte. Het plafond van de hele begane grond verdieping is ingespoten met easy cell als isolatie en tegen geluidsoverlast van de eerste verdieping. Hiervan is een rapport aanwezig.

Souterrain: normale stahoogte. Een woonkeuken van ca. 26 m2,voorzien van alle apparatuur, extra toilet, C.V. combiketel met climatecontrol en “TOON” controle paneel voor regulering en besparing van gas en elektra. Dubbele ijskast oven etc. Deur (dubbele beglazing} naar de tuin van ca. 18 m2 en 2 (dubbel beglaasde)ramen die uitzicht bieden op het tuingedeelte. De keukenvloer,alsmede de gang is voorzien van een zwart-witte tegelvloer conform de stijl van het pand.

Slaapkamer met balkenplafond met vaste wastafel met warm en koud water ca. 22m2 en 3 dubbele beglaasde ramen ,geisoleerde muren en 3, een tweede slaapkamer ca. 8 m2, voorzien van een wastafel en een studeer-kamer ca. 4,5 m2 en diverse bergplaatsen. De muren van het sous-terrain zijn door een erkend bedrijf tegen optrekkend vocht behandeld onder auspicien van de monumentenwacht.

Grote meterkast met veel groepen met aardlek schakelaars. Een recent rapport is aanwezig omtrent de elektriciteit, die aan alle NEN normen voldoet.

Het dak is 6 jaar geleden vernieuwd en de goten zijn recentelijk geinspecteerd en waar nodig gerepareerd.De gevels zijn gereinigd en gevoegd. Buitengevels voorkant en achterkant zijn in oct. 2017 volledig geschilderd conform de monumenten kleuren. Kortom het pand verkeerd in uitstekende staat van onderhoud.

Bijdrage V.V.E.€ 180,00 p/m (25% aandeel in de v.v.e.), voor verzekering/reservering voor onderhoud/schoonmaak trappenhuis ,trapverlichting en buitendeuren etc..
o.g. belasting:pro forma

Het pand staat op eigen grond en valt onder beschermd stadsgezicht en het appartementsrecht is plaatselijk bekend onder:
Gemeente Amsterdam,sectie O, nummer 4102-A-1, deel uitmakende van het gebouw sarphatistraat 116, ten tijde van splitsing in apartementsrechten bekend gemeente Amsterdam, sectie O, nummer 1926, groot 92 centiare.

Voor dit appartement kan men een parkeervergunning aanvragen. district 1.

Koopsom: € 750.000,00 k.k.

FOR SALE CENTER OF AMSTERDAM

In the first bicycle street of the Netherlands with red asphalt in the stately, historic Sarphatistraat a double floor house, consisting of 1 floor on the streetlevel floor and a fully habitable sous terrain at headroom.The apartment is located on own ground in a municipal monument and designed by the architect Gotschalk.

On the façade you can find all the existing brickwork that existed then. To become a master bricklayer you had to prove yourself in the construction of this monument complex.
Special item is the free view of a part of the zoo Artis, large lawn on the other side to relax, trees and flowering plants and the Plantage Muidergracht, where in good weather many pleasure boats pass by. On the waterfront a variety of birds, which are mostly come from Artis, including collar parakeets, geese, coots, herons and swans.

When the sea lions are fed or the monkeys quarrel, that is clearly audible.
in the evening an oasis of tranquility.Maximum speed in the street 30 km. per hour with thresholds and without traffic lights. Speed ​​devils and trucks therefore avoid the street and drive away.
In the street there are 2 supermarkets and several renowned hotels, including the world famous Amstel Hotel, designed by dr.Sarphati (doctor and architect).

Public transport for the door and around the corner. At 5 min. Walking distance the metro.
Furthermore, at 2 min. Walking distance the well-known Oosterpark where many events are organized. The famous Tropen museum, our famous Muiderpoort from the Napleon time, Artis, Aquarium, TV studios, Planetarium, Hortus Botanicus, Wertheim Park, many restaurants and cafes and every day the “dapper market” within walking distance. In short, the Plantage Neighborhood is “the place to be”

The apartment is 124 m2.

LAYOUT:
Ground floor:

Entrance with marble staircase, living room of approx. 24 m2 with fireplace and original American Franklin fireplace, double glazing, stained glass windows with lead, jugend style ceiling with ornaments, bedroom approx. 16 m2 with French doors overlooking the city garden, white bathroom with whirlpool bath and marble washbasin, a separate sports shower cabin with radio and lighting and a separate shower / toilet room in the hallway. The ceiling of the entire ground floor was injected with easy cell as insulation and against noise from the first floor. A report of this is available.

Basement:
Normal headroom. A kitchen of approx. 26 m2, equipped with all appliances, extra toilet, C.V. combi boiler with climatic control and “TONE” control panel for regulation and saving of gas and electricity. Double refrigerator oven etc. Door (double glazing) to the garden of approx 18 m2 and 2 (double glazed) windows overlooking the garden area.The kitchen floor as well as the hallway has a black and white tiled floor in accordance with the style of the property.
Bedroom with exposed beams with washbasin with hot and cold water approx 22m2 and 3 double glazed windows, insulated walls and a second bedroom approx. 8 m2, equipped with a sink and a study room approx 4.5 m2 and various storage places. The walls of the sous-terrain were treated by a recognized company against rising damp under the auspices of the monuments guard.
Large meter cupboard with many groups with earth leakage switches. A recent report is available regarding electricity, which meets all NEN standards.

The roof was renewed 6 years ago and the gutters have recently been inspected and repaired where necessary. The facades have been cleaned and added. Exterior front and back are in oct. 2017 fully painted in accordance with the monuments colors. In short the building is in excellent condition.
Contribution V.V.E € 180.00 p / m (25% share in the v.v.e.), for insurance / reservation for maintenance / cleaning staircase, staircase lighting and outside doors etc ..
o.g. load: pro forma
The building stands on own ground and falls under protected cityscape and the apartment right is known locally under:
Municipality of Amsterdam, section O, number 4102-A-1, forming part of the building sarphatistraat 116, at the time of splitting into apartment rights known municipality of Amsterdam, section O, number 1926, large 92 centiare.